Dachstein-Silberkarklamm-Hunerkogel, 2011. augusztus

Dachstein, 2011
Dachstein, 2011 -Silberkarklamm szurdokvölgy Dachstein, 2011 -Silberkarklamm szurdokvölgy Dachstein, 2011 -Silberkarklamm szurdokvölgy Dachstein, 2011 -Silberkarklamm szurdokvölgy
Ramsau am Dachstein, 2011 -kempingünk Ramsau am Dachstein, 2011 -Kempingünk Dachstein, 2011 -Silberkarklamm Dachstein, 2011 -Silberkarklamm szurdokvölgy Dachstein, 2011 -Silberkarklamm szurdokvölgy
Dachstein, 2011 -Silberkarklamm szurdokvölgy előtt Dachstein, 2011 -Silberkarklamm szurdokvölgy bejáratánál Dachstein, 2011 -Silberkarklamm szurdokvölgy Dachstein, 2011 -Silberkarklamm szurdokvölgy Dachstein, 2011 -Silberkarklamm szurdokvölgy
Dachstein, 2011 -Silberkarklamm szurdokvölgy Dachstein, 2011 -Silberkarklamm szurdokvölgy Dachstein, 2011 -Silberkarklamm szurdokvölgy Dachstein, 2011 -Silberkarklamm szurdokvölgy Dachstein, 2011 -Silberkarklamm szurdokvölgy
Dachstein, 2011 -Silberkarklamm szurdokvölgy Dachstein, 2011 -Silberkarklamm szurdokvölgy Dachstein, 2011 -Silberkarklamm szurdokvölgy Dachstein, 2011 -Silberkarklamm szurdokvölgy  
Dachstein, 2011 -Silberkarhütte felé Dachstein, 2011 -útban a Hias-Klettersteig felé Dachstein, 2011 -Hias-Klettersteig Dachstein, 2011 -Hias-Klettersteig  
Dachstein, 2011 -Szemben a Hias Klettersteigg Dachstein, 2011 -Silberkarhütte Dachstein, 2011 -útban a Hias-Klettersteig felé Dachstein, 2011 -Virág Dachstein, 2011 -Hias Klettersteig
Dachstein, 2011 -Hias-Klettersteig Dachstein, 2011 -Hias-Klettersteig Dachstein, 2011 -Hias-Klettersteig Dachstein, 2011 -Hias-Klettersteig Dachstein, 2011 -Hias-Klettersteig végénél
Dachstein, 2011 - Siega Klettersteig Dachstein, 2011 - Siega Klettersteig Dachstein, 2011 - Siega Klettersteig Dachstein, 2011 - Siega Klettersteig Dachstein, 2011 - Siega Klettersteig
Dachstein, 2011 - Siega Klettersteig Dachstein, 2011 - Siega Klettersteig végénél Dachstein, 2011 - Siega Klettersteig    
Dachstein, 2011 - Siega Klettersteig Dachstein, 2011 - Siega Klettersteig Dachstein, 2011 - Siega Klettersteig Dachstein, 2011 - Siega Klettersteig Dachstein, 2011 -Siega Klettersteig után útban a Silberkarhütte felé
Dachstein, 2011 -Siega Klettersteig után útban a Silberkarhütte felé
Dachstein, 2011 -Hunerkogel hegyi állomásnál Dachstein, 2011 -Sky Walk Dachstein, 2011 -Keresztül a gleccseren Dachstein, 2011 -Keresztül a gleccseren
Dachstein, 2011 -Talstaion Dachstein, 2011 -Hunerkogel hegyi állomásnál Dachstein, 2011 -Hunerkogel hegyi állomásnál Dachstein, 2011 -Hunerkogel hegyi állomásnál Dachstein, 2011 -Keresztül a gleccseren
Dachstein, 2011 -Keresztül a gleccseren
Dachstein, 2011 -Keresztül a gleccseren Dachstein, 2011 Dachstein, 2011 Dachstein, 2011
Dachstein, 2011 Dachstein, 2011 Dachstein, 2011 Dachstein, 2011
 
Dachstein, 2011 Dachstein, 2011 Dachstein, 2011 Dachstein, 2011 Dachstein, 2011
Dachstein, 2011 Dachstein, 2011 Dachstein, 2011 -Ramsauer Klettersteig Dachstein, 2011 :)
:)
Dachstein, 2011 -Ramsauer Klettersteig Dachstein, 2011 -Ramsauer Klettersteig Dachstein, 2011 -Ramsauer Klettersteig Dachstein, 2011 -Ramsauer Klettersteig
Dachstein, 2011 -Ramsauer Klettersteig Dachstein, 2011 -Ramsauer Klettersteig Dachstein, 2011 -Ramsauer Klettersteig Dachstein, 2011 -Ramsauer Klettersteig Dachstein, 2011 -Ramsauer Klettersteig
Dachstein, 2011 -Ramsauer Klettersteig Dachstein, 2011 -Ramsauer Klettersteig Dachstein, 2011 -Ramsauer Klettersteig Dachstein, 2011 -Ramsauer Klettersteig Dachstein, 2011 -Ramsauer Klettersteig
Dachstein, 2011 -Ramsauer Klettersteig Dachstein, 2011 -Ramsauer Klettersteig Dachstein, 2011 -Ramsauer Klettersteig Dachstein, 2011 -Ramsauer Klettersteig Dachstein, 2011 -Ramsauer Klettersteig
Dachstein, 2011 -Ramsauer Klettersteig
Dachstein, 2011 -Ramsauer Klettersteig Dachstein, 2011 -Ramsauer Klettersteig Dachstein, 2011 -Ramsauer Klettersteig  
Dachstein, 2011 -Ramsauer Klettersteig
Dachstein, 2011 -Ramsauer Klettersteig
Dachstein, 2011 -Ramsauer Klettersteig
Dachstein, 2011 -Ramsauer Klettersteig
Dachstein, 2011 -Gutenberghaus közelében
Dachstein, 2011 -Virág
Dachstein, 2011 -Gutenberghaus
Dachstein, 2011 -Gutenberghaus közelében Dachstein, 2011 -Pillangó
 
Dachstein, 2011 -Virág
Dachstein, 2011 -Virág Dachstein, 2011 -Virág Pihenő :)  
Dachstein, 2011 -Irg Klettersteig Dachstein, 2011 -Irg Klettersteig Dachstein, 2011 -Irg Klettersteig Dachstein, 2011 -Irg Klettersteig
Dachstein, 2011 -Irg Klettersteig
Dachstein, 2011 -Irg Klettersteig Dachstein, 2011 -Irg Klettersteig Dachstein, 2011 -Irg Klettersteig
Dachstein, 2011 -Irg Klettersteig Dachstein, 2011 -Irg Klettersteig
Dachstein, 2011 - Hátunk mögött az Irg Klettersteig
Dachstein, 2011 -Irg Klettersteig
Dachstein, 2011 -Irg Klettersteig
7.jpg
Dachstein, 2011 -Irg Klettersteig
Dachstein, 2011 -Irg Klettersteig végénél
Dachstein, 2011 -Westgrat – Klettersteig előtt
Dachstein, 2011 -Westgrat – Klettersteig
Dachstein, 2011 -Westgrat – Klettersteig
Dachstein, 2011 -Távolban a csúcsaink
Dachstein, 2011 -Westgrat – Klettersteig
Dachstein, 2011 -Westgrat – Klettersteig
Dachstein, 2011 -Westgrat – Klettersteig
Dachstein, 2011 -Westgrat – Klettersteig Dachstein, 2011 -Westgrat – Klettersteig
Dachstein, 2011 -Silberkarhütte Dachstein, Ramsauer Klettersteig Dachstein, Gutenberghaus közelében
Dachstein Dachstein, Ramsauer Klettersteig

Dachstein - Westgrat Klettersteig

Dachstein, Ramsauer Klettersteig

Dachstein, Ramsauer Klettersteig Dachstein - Irg Klettersteig
Dachstein, Ramsauer Klettersteig Dachstein Dachstein -Westgrat Klettersteig